Skolhuset – nya möjligheter, eller?

Här nedan har jag försökt sammanställa de fakta som finns. En del av de idéer som kom fram på förra stormötet har vi i styrelsen kollat litet närmare på. Du kan också läsa om vad förhandlingarna om köpet med Vännäs kommun har lett till hittills. Vi måste ta ett beslut nu i januari om hur vi ska göra: Ta över skolhuset och själva bestämma dess framtid, eller låta kommunen ha kvar huset och försöka sälja det till någon annan – eller kanske riva det…

Följ också diskussionen på vår Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/369511339756741/?fref=ts

Ingrid Marklund
ingrid.marklund@starkesmark.se

Fråga: Vad kostar huset att köpa och driva?
Svar: TIF har föreslagit köpeskilling 1 krona, kommunstyrelsen säger 100 000 kr. Köparen betalar dessutom en kostnad för försäljningen på 2-3000 kr.
Då ingår marken för fotbollsplanen och lärarparkeringen. (Kommunen köper marken av nuvarande markägare innan vi tar över).

Vad driften med värme, el, snöröjning och underhåll kostar är inte uträknat. Det är också svårt att beräkna, eftersom vår drift av huset med all sannolikhet skulle bli billigare än kommunens. En viktig åtgärd för att sänka värmekostnaderna vore att installera bergvärme. Intresseföreningen har lämnat in en ansökan till Boverket om bidrag för att konvertera värmen. Om ansökan beviljas (och om vi köper huset) står staten för halva kostnaden, under förutsättning att Vännäs kommun betalar 30 % och vi själva 20 %. Detta skulle sänka uppvärmningskostnaderna rejält. Nuvarande pelletspannan kan behållas för stödeldning under väldigt kalla perioder.

Fråga: Vad kostar det att göra nödvändiga reparationer?
Svar: Inte helt klarlagt, men mellan 500 000 och 1 miljon är nog ett minimum. Bl a måste fasadpanelen bytas, isolering och fönster förbättras. Vi förhandlar med Vännäs kommun om att de ska bidra med 600 000 till reparationerna.

Fråga: Är det Tväråbäcksbygdens Intresseförening som ska ansvara för huset, eller vem?
Svar: Det bästa är förmodligen att bilda en särskild juridisk person som äger fastigheten. En ekonomisk förening eller ett aktiebolag. Fördelen med det är bl a att ingen enskild person drabbas om ekonomin går åt skogen. En annan fördel är att de som är engagerade i huset går med som medlemmar/aktieägare.

Fråga: Hur ser framtiden ur för förskolan i Tväråbäck?
Svar: Åtminstone under de närmaste 2,5 åren fr o m nyår 2014 så är Vännäs kommun mycket angelägna om att få använda skolhuset som förskola. Vad som händer längre fram är naturligtvis omöjligt att veta helt säkert, men så länge det finns behov av förskoleplatser i kommunen så är skolhuset väldigt attraktivt.

Förskolan i Tväråbäck är idag full med barn, och det har fötts många nya barn de senaste åren. Om vi i bygden är angelägna att ha en förskola här så är ett köp av skolhuset antagligen det säkraste sättet att se till att förskolan blir kvar under överskådlig framtid.

Kommunstyrelsen har sagt OK till att betala för att lokalerna byggs om så att de passar förskoleverksamheten. Kommunen betalar en hyra på 21 000 kr i månaden (samma hyresnivå som andra förskolor i kommunen, indexregleras varje år). I hyran ska mediaförsörjning (el, ventilation, värme och vatten), städning, fastighetsskötsel och gräsklippning ingå. Det måste alltså fastighetsägaren ansvara för.

Fråga: Vad händer om kommunen inte vill driva förskola i Tväråbäck längre?
Svar: Ett alternativ är att starta en föräldrakooperativ förskola för att säkerställa att den blir kvar. Fördelarna med ett föräldrakooperativ är många, främst att man som förälder/morförälder/farförälder kan vara med och påverka sina barns förskola. Men för att finansiera en förskola måste man ha ett avtal med kommunen. Enligt skollagen ska kommunen ge tillstånd till en förskola om lagens krav uppfylls:.

”Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.”
(Skollagen 2 kap § 5)

Det är alltså samma förbehåll som gäller för godkännande av friskolor, om det blir negativa följder för kommunens egen skolverksamhet så ska inte tillstånd ges. I klartext betyder det att om kommunen har ett stort överskott på platser i förskolan så behöver de inte säga ja till ett föräldrakooperativ. Så är det dock inte i Vännäs idag.

Fråga: Klarar vi ekonomin för huset om kommunen hyr förskolelokalen?
Svar: Nej, det räcker inte. Det är en bra intäkt, men vi måste hitta andra inkomster också. (För internetnoden har kommunen bjudit 500 kr i månaden, men det räcker inte långt…) Vi måste hitta någon sorts hyresintäkt på huset förutom förskolan.

Fråga: Vilka idéer finns det att använda de delar av huset som inte behövs för förskolan?
Svar: På förra stormötet, i höstas, kom många idéer fram, och det har kläckts en del andra idéer också sedan dess. Några av dem har styrelsen tittat närmare på.

  • Hyra ut förråd. Det finns en stor efterfrågan på förråd från privatpersoner och företag som behöver långtidsförvara saker. I Hössjö har byn gjort förråd som hyrs ut för 350 kr mån/10 kubik för varmförråd och 250 kr mån /10 kubik kallförråd + en öppningsavgift för varje gång grejor ska hämtas eller lämnas. Skulle kunna bli en bra inkomst utan alltför stora ombyggnadskostnader.
  • Bygga om till små lägenheter. Det skulle kosta i runda tal 5-600 000 kr per lägenhet på 20-35 kvadrat. Det skulle bli en hyra på ungefär 4 500- 5000 i månaden för hyresgästerna.
  • Riva större delen av huset men behålla köket. Skulle vara bra att ha en kombination Byarnas Hus + bra kök, men rivningskostnaden skulle bli alltför stor. Enda realistiska alternativet där är att avstå från köp och hoppas på att kommunen river huset, för att då bygga ett nytt kök. Men risken är att rivningen i så fall drar ut på tiden, eftersom den är mycket dyr även för kommunen.
  • Äldreboende. Förslaget finns, men ingen har utrett kostnader och efterfrågan.
  • Cateringföretag. Vi har fått förfrågan om att hyra ut köket för cateringverksamhet, vilket naturligtvis vore intressant, men ingenting är bestämt.
  • Friskola. Om vi har en förskola, varför inte en 0-3-skola? Det är inte omöjligt, men det kräver ett stort engagemang och mycket arbete. Se särskild punkt nedan.
  • Specialskola för autistiska barn. Ett förslag har kommit in om att starta en särskild verksamhet för för autistiska barn, men vi har inte hunnit utreda vad som krävs för detta eller vilken efterfrågan som finns. Skulle dock vara i linje med Vännäs profil att satsa på funktionshindrade.
  • Boende för ensamkommande flyktingungdomar. Förslaget har kommit in, men inte utretts närmare. Skulle kräva minst samma ombyggnad som till lägenheter + personalutrymmen o dyl.
  • Vandrarhem. Förslaget har kommit in, men inte utretts närmare. Kräver ombyggnad med hygienutrymmen, pentryn m m.

Fråga: Vilka realistiska möjligheter finns det att starta en friskola i Tväråbäck?
Svar: Beror på hur mycket vilja vi har. Vännäs kommun kommer givetvis att säga nej till en friskola, men kommunen har ingen vetorätt på den punkten. Inte heller om friskolekommitténs förslag till förändringar går igenom i riksdagen får kommunen makt att säga absolut nej. Det är alltid staten, dvs skolinspektionen som beslutar om ja eller nej till friskola. Det finns gott om exempel på friskolor som fått ja trots att kommunen sagt nej.

Dock kan man säga att det har blivit svårare på senare år att få en friskola godkänd, men det vanligaste skälet till nej är att elevunderlaget är för osäkert. För att få ja krävs en långsiktigt hållbar ekonomi, en långsiktig prognos för elevunderlaget samt förstås att man har en genomtänkt pedagogik som uppfyller alla kraven i skollagen och läroplanen. Att skriva en ansökan är tidskrävande och för att starta en friskola krävs att vi har professionellt folk (lärare, pedagoger) som kan hjälpa till att utforma ansökan.

Ett förslag har kommit in att starta en starta en skola som vänder sig till barn med autismspektrum störning. Dessa elever har behov av speciellt inredda lokaler, undervisning med särskilda hjälpmedel samt lugn utemiljö. Det krävs också lärare med legitimation som är intresserade.

Fråga: Hur ska vi klara av allt praktiskt arbete med underhåll, reparationer, städning osv?
Svar: Det går antagligen inte att klara allt med ideella krafter. Visst arbete kan vi nog fixa själva, ungefär som vi gör idag med Byarnas Hus, men för att klara det hela måste någon form av anställning till. Ett alternativ är att ansöka om lönebidrag för att anställa en person som har funktionshinder av något slag.

Fråga: Vad händer med skolhuset om vi i bygden inte vill ha det längre?
Svar: Äger en förening eller ett bolag fastigheten, då är det bara att försöka sälja eller riva om vi inte vill ha det längre. TIF har i diskussionerna med Vännäs kommun försökt få en överenskommelse om att kommunen ska ansvara för en eventuell framtida rivning, men det blev kalla handen. Absolut nej. Föreningen/bolaget måste alltså räkna med att ta ansvar för att eventuellt avveckla huset i framtiden.

Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening, såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening.

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu