Stadgar Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF)

Uppdaterade 140821

Antagna vid föreningens första årsmöte den 26 mars 1987, med kompletteringar tagna vid följande tidpunkter;
Årsmöte 010319 (§4) Antal ledamöter, ersättare har rösträtt, ordinarie ledamot kallar själv ersättare.
Årsmöte 020318 (§1) alla som önskar stödja föreningen.
Årsmöte 120315 (§2) Föreningens stadgar reglerar dess verksamhet.
Årsmöte 030312 (§3) bildandet av programkommitté. (namnbyte 100312)
Årsmöte 120315 (§3) Föreningens verksamhet redovisas vid årsmöte i form av verksamhetsberättelse.
Årsmöte 070312 (§5) Firmatecknare.
Årsmöte 120315 (§5) Ekonomisk rapport redovisar en sammanställning av föreningens ekonomi.
Styrelsemöte 110122 (§4) Information om styrelsemöte även i Tvärnytt.
Årsmöte 140318 samt medlemsmöte 140512 kompletteringar av §1, §3, §4, §7. Helt nya: §8, §9.

§1 Namn och medlemmar:

Föreningen skall heta Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF), och alla som bor i bygden, samt övriga som önskar stödja föreningen kan bli medlemmar.

Tillägg Årsmöte 110317: förtydligande gällande stödmedlemskap: Boende utanför Tväråbäcksbygden har även möjlighet att lösa stödmedlemskap, årsavgift beslutas vid årsmötet. I avgiften för stödmedlem ingår inte Tvärnytt.

Tillägg Årsmöte 140318: Föreningen har sitt säte i Tväråbäcksbygden i Vännäs kommun, Västerbottens län. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§2 Målsättningar:

Föreningens målsättning och uppgift är att verka för bygdens utveckling och fortlevnad. Föreningen skall vara partipolitiskt obunden.

Tillägg Årsmöte 120315: Föreningens stadgar reglerar dess verksamhet och styrelsens arbete och enskilda medlemmars rättigheter och skyldigheter. Beslut om stadgeändringar tas på årsmöte samt ytterligare ett medlemsmöte, alternativt två medlemsmöten.

Alla medlemmar kan lämna förslag på tillägg och ändringar av stadgar. Stadgar skall finnas anslagna på föreningens hemsida samt på anslagstavlan Byarnas hus.

§3 Verksamhet:

Tillägg Årsmöte 140318: Medlemmar kallas via Tvärnytt till årsmöte minst 1 månad innan mötet. Årsmöte hålls inom 4 månader från bokslut (31 december). Minst två gånger om året skall medlemmar kallas till föreningsmöte, varvid årets första möte är årsmötet (stämma). I övrigt ordnas byafester tex. i samband med Valborgsmässoafton.

Styrelsen skall dessutom verkställa de beslut som fattas vid föreningsmötet och bevaka medlemmarnas intressen mellan mötena. Föreningen bildar aktivitetsgruppen (namnbyte 100312) med syfte att ta fram förslag på olika aktiviteter och evenemang. Gruppen står öppen för alla intresserade medlemmar.

Verksamhet och ekonomi underställs styrelsen. Ansvarig för gruppen väljs av årsmötet. TIF:s styrelse ansvarar för att städning av Byarnas hus utförs och inköpsansvarig för städ och förbrukning väljs av årsmötet (årsmöte 20 mars 2006).

Rysslandsgruppen formellt bildad 030312, arbetar med Vänorten Ryaymyalya i Karelen. Gruppen är en inom föreningen fristående grupp och arbetar självständigt. Ansvarig för gruppen väljs av årsmötet och gruppen är öppen för alla intresserade medlemmar. Ekonomisk redovisning ingår i TIFs redovisning.

Föreningen TIFs verksamhet redovisas vid årsmöte i form av verksamhetsberättelse vilken redogör för verksamheten under föregående kalenderår.

§4 Ledning:

Föreningen skall ha en styrelse bestående av minst fem ledamöter samt två ersättare; ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamot. Dessa väljs för ett år (ordförande samt ersättare) eller två år i sänder vid årsmötet.
Förtydligande Årsmöte 140318: Ordförande väljs av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Ordinarie ledamöter har rösträtt vid styrelsens beslut. Ersättare har rösträtt då denne ersätter ordinarie ledamot.
Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
Alla kontaktombud och ersättare kallas personligen till två medlemsmöten per år (Årsmöte 040311).

Information om styrelsemöte sker i Tvärnytt (styrelsebeslut 110122) samt personlig kallelse till styrelsemedlemmar. Det åligger ordinarie ledamot att själv kalla ersättare vid behov. Ersättare har rösträtt när de kallas in som ersättare för ordinarie ledamot. Byarnas hus sköts av fastighets/vaktmästargruppen som väljs av årsmötet. Den ursprungliga förvaltningsgruppens uppgifter sköts av styrelsen (26 mars 2007).

§5 Ekonomi:

Varje medlem i föreningen betalar en medlemsavgift som årsmötet beslutar. Att ordförande och kassör på bank gemensamt undertecknar för att sedan var för sig stå som firmatecknare. Ekonomisk rapport redovisar en sammanställning av föreningens ekonomi gällande föregående kalenderår.

§6 Kontroll:

Årsmötet väljer utöver styrelsen också två revisorer med två suppleanter, som har att kontrollera bokföring och kassa, samt även i övrigt granska styrelsens verksamhet. Vid såväl föreningsmöten som styrelsesammanträden förs protokoll.

§7 Upplösning:

Om föreningen upplöses, vilket måste ske om det inte finns minst fem medlemmar, skall föreningens egendom tillfalla befintliga föreningar inom Tväråbäcksbygden.

Årsmöte 140318: Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

§8 Extra årsmöte (Årsmöte 140318)

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§9 Rösträtt (Årsmöte 0318)

Vid årsmöte har varje medlem en röst. (Beslut 140318 enligt uppdrag från medlemsmöte 140512 då styrelsen gavs i uppdrag att precisera ”varje medlem”): Alla över 18 som är medlemmar har rösträtt.
Medlemskap kan tecknas i samband med årsmöte.

Ladda hem som PDF

Copyright © 2012-2024 TVARABACKSBYGDEN.SE

Allt material som kan ses på sidan är skyddat enligt upphovsrättslagen och ägs av Tväråbäcks Intresseförening, såvida inget annat är angivet.
Inget material på sidan får distribueras, överföras, återanvändas, spridas, modifieras eller användas på annat sätt än för privat bruk utan skriftlig tillåtelse av Tväråbäcks Intresseförening.

Webadministratör: Jim Nordlund
Webmaster: Tommy Dellmar

crossmenu